Bolagsordning

Bolagsordning för DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ)
Organisationsnummer 556728-2271

§ 1 Firma
Bolagets firma är DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva produktion, drift och försäljning av digitala produkter via Internet. Förvärva, inneha, förädla och avyttra bolag och rörelser, främst med fokus inom informations- och kommunikationsteknik. Handel av förvaltning av fast egendom och värdepapper samt handel och förvaltning av varumärken samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämma.

Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri upphör skall annonsering i stället ske genom Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl.12,00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap.4§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av förslag till dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående;
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Val av;
  1. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  2. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 —31/12.

§ 11 Aktiebok
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma 2013-06-28.